Reisverslag Israëlreis 14 – 23 februari 2014

In de voorjaarsvakantie leidde bestuurslid Paul van Hooidonk een studiereis van het Evangelisch College naar Israël. Het reisgezelschap bestond uit 24 deelnemers. Hieronder kunt u het reisverslag downloaden (PDF). 

Aan de volgende reis wordt reeds gewerkt en zal D.V. plaats vinden van 1 tot en met 11 mei 2015. Zodra de reis is samengesteld zal deze hier worden gepubliceerd.

Klik hier om het reisverslag te downloaden.

 

Verslag alumnidag Pastorale Hulpverlening

24 maart 2014

Vrijdag 21 maart 2014 was de eerste alumnidag voor oud-studenten van de opleiding Pastorale Hulpverlening (voorheen Kort-HBO Pastoraal werker).

Inhoud en ontmoeting waren tijdens de alumnidag de centrale woorden. De middag begon met een zeer bemoedigend woord van Henriëtte van Nes naar aanleiding van het Bijbelboek Nehemia. Daarna nam Arie de Rover het stokje over en hield een lezing die alle aanwezigen aan het nadenken zetten. Welke relaties bepalen je identiteit, zijn dat de relaties met mensen om je heen of is dat je relatie met God? 

Na een eenvoudige, doch uitstekende maaltijd, waarin er alle ruimte was voor ontmoeting, staken we de koppen opnieuw bij elkaar. Gericht gingen we het gesprek aan over de pastorale activiteiten van een ieder. Daarna gingen diegenen die met dezelfde dingen bezig waren (Groepspastoraat, gemeentepastoraat, eigen praktijk, missionair pastoraat) verder met elkaar in gesprek om uit te wisselen en van elkaar te leren.

Het was mooi om studenten die korter of langer geleden hun weg na de opleiding hebben vervolgd weer te ontmoeten en te zien hoe de Heer met een ieder verder gaat. In 2016 organiseren we de tweede alumnidag.

- Hermineke Vonk - 

Foto's van de alumnidag staan op de Facebook-pagina van het Evangelisch College: www.facebook.com/evangelischcollege.


 

Foto's studieweekend

Foto's van het studieweekend 'De weg van herstel' in Goudriaan op 31 januari en 1 februari 2014.


Foto's diplomering

Foto's diplomering ETA & EPS in Zwijndrecht (17 januari 2014) en Meppel (25 januari 2014)


Terugblik opening studiejaar

September 2013

In het kader van de komst van de Dode Zeerollen naar Nederland (zie: Drents Museum) werd op zaterdag 31 augustus 2013 in Assen een congres gehouden over de Dode Zeerollen en de betrouwbaarheid van de Bijbel. Het Evangelisch College had zich hierbij aangesloten en opende op deze dag het nieuwe studiejaar met bestuur, docenten en medewerkers. Ook diverse studenten en cursisten waren als deelnemer aanwezig op het congres.

Verslag

Hieronder volgt een verslag van het congres (overgenomen van de organisatie van het congres).

Hoe betrouwbaar is de Bijbel voor u?”
Deze prikkelende vraag staat centraal tijdens het congres rond de Dode Zeerollen dat op 31 augustus geopend werd in Assen. Een interkerkelijke werkgroep zag in de komst van de Dode Zeerollen naar het Drents Museum een unieke kans om vanuit verschillende invalshoeken de betrouwbaarheid van de Bijbel voor het voetlicht te brengen. De bedoeling van het congres is om bevindingen uit (wetenschappelijk) onderzoek te delen met bezoekers en hierover in gesprek te gaan en de dialoog te zoeken.

Startzaterdag congres inspirerend en veelbelovend
Theaterzaal De Schalm van het ICO in Assen zat met ongeveer 200 aanwezigen bijna vol tijdens de eerste bijeenkomst van het congres. Op deze dag stond het belang van de Dode Zeerollen centraal.

Ing. Stef Heerema, een van de initiatiefnemers, opende het congres met woorden vol belofte uit de zogenaamde Messiaanse Apocalyps, stukje 4Q521 uit de Dode Zeerollen, momenteel te bewonderen in het Museum, waarin staat: “Want Hij zal gevangenen bevrijden, blinden genezen en gebogenen oprichten. Heerlijke dingen die nooit eerder zijn gebeurd zal de Heer doen. Hij zal zwaargewonden genezen, de doden doen herleven en armen verzadigen.”

Lezing dr. Lalleman
In zijn bijdrage stelde Nieuwtestamenticus dr. Lalleman van Spurgeon’s College in Londen dat de rollen veel kennis bieden over het Jodendom. Ook bevestigen ze volgens hem de betrouwbaarheid van overgeleverde Bijbelteksten. In de Nieuwe Bijbelvertaling zijn bijvoorbeeld relatief weinig wijzigingen in het Oude Testament doorgevoerd naar aanleiding van de vondsten. Christus verwees naar “de schriften”, kennelijk in die tijd ook al een afgebakend begrip. En over het Johannes-evangelie is altijd veel discussie geweest. Het zou eerder Grieks dan Joods zijn vanwege het dualisme. Lalleman gaf in zijn lezing aan dat deze opvatting achterhaald is nu uit de Dode Zeerollen is gebleken dat het thema licht/duister juist wél Joods was. De waarde van de Dode Zeerollen is volgens hem niet zozeer normatief, omdat de groep uit Qumran de Bijbelse geschriften op hun eigen manier interpreteerde, zoals iedere groep geneigd is te doen.

Lezing prof. dr. Paul
Prof. Dr. Paul van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven behandelde de Canon in relatie tot tekstoverlevering van het Oude Testament. De Heilige geschriften werden destijds in de tempel opgeborgen. De geschriften in Qumran bevatten geen uitspraak over hun status en het is goed mogelijk dat de canon (de omvang van het OT) al vast stond voor het ontstaan van de gevonden rollen. In de traditionele visie van de kerk werd de Canon al vastgelegd door (de schrijver van het boek) Ezra in de vijfde eeuw voor Christus. En volgens de Romeins-Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus (eerste eeuw na Christus) zouden de Joden het niet wagen iets aan “de schriften” toe te voegen, te verwijderen of te veranderen. Wat blijkt uit de Qumran-rollen is hoe zorgvuldig de geschriften werden overgeschreven door Joodse overschrijvers.

Lezing drs. Hobrink
Drs. Hobrink ging in op Moderne wetenschap en de Bijbel. Hij stelde dat de wetten van Mozes de moderne wetenschap ver vooruit waren en illustreerde dit met diverse sprekende voorbeelden. Zo liet Mozes bijvoorbeeld noteren dat mensen hun behoeften buiten de kampeerplaats moesten begraven. In de Middeleeuwen volgde men deze raad niet op, zo is gebleken, met alle gevolgen van dien. De Bijbel is de wetenschap al 3500 jaar vooruit.

Bron: www.geloofjijhet.com.


 

Lesdata 2013-2014

Laatste wijziging: 16 mei 2013

  Meppel Zwijndrecht
  Opleiding Pastorale Hulpverlening
September 14 20
Oktober 11
November 9 15
December 14 6
Januari 25 17, 31
Februari 8 28
Maart 8 14
April 5 11
Mei 10, 24 16
Juni 28 20

Alle data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.


 

Wijziging leslocatie: Van Steenwijk naar Meppel

21 januari 2013

 

PERSBERICHT
Zwijndrecht, 21 januari 2013

ETA en EPS wijzigen leslocatie: van Steenwijk naar Meppel

De Evangelische Theologische Academie (ETA) en het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS), beiden onderdeel uitmakend van het Evangelisch College, veranderen per 1 februari één van de leslocaties. De huidige leslocatie in Steenwijk wordt ingeruild voor een nieuwe locatie in Meppel. Ook in Meppel zullen de lessen worden aangeboden op zaterdagen.

De reden voor de verandering van Steenwijk naar Meppel is het kwalitatief verbeteren van de lesaccommodatie. Ook is de locatie in Meppel beter bereikbaar voor de studenten uit het noorden van het land. De nieuwe locatie is de Kruiskerk van de Gereformeerde Kerk in Meppel.

De ETA is een interkerkelijk theologisch instituut en verzorgt al sinds 1984 op verschillende locaties in het land theologische deeltijdopleidingen op HBO-niveau. Naast Meppel (zaterdag) biedt de ETA ook opleidingen aan in Rotterdam (donderdagavond),  Zwijndrecht (vrijdagmiddag en - avond) en Amersfoort (zaterdag).
Het EPS verzorgt een 3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening op HBO-niveau in Meppel (zaterdag) en ook in Zwijndrecht (vrijdagmiddag en –avond).

Klik hier voor de adresgegevens van de nieuwe locatie.


 

Foto's diplomering

Foto's diplomering ETA & EPS in Zwijndrecht (11 januari 2013) en in Steenwijk (12 januari 2013)


Upgrade e-mailaccounts

Laatste update: 8 januari 2013

Evangelisch College Magazine - december 2012

December 2012


 

23 & 24 november: Studieweekend 'De weg van herstel'

Oktober 2012

Van vrijdag 23 t/m zaterdag 24 november verzorgt het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS) in Goudriaan een studieweekend pastoraat over het thema: De weg van herstel. In dit weekend worden de verschillende fases van het verwerkingsproces behandeld.


 

 

Terugblik opening studiejaar 2012-2013

Op zaterdag 29 september 2012 vond in Putten de opening plaats van het nieuwe studiejaar van het Evangelisch College. De dag bestond uit een docentenontmoeting in de ochtend met aansluitend een studiedagmiddag over het thema ‘Leven in crisistijd’. 

Docentenontmoeting
In de ochtend verzamelden bestuur, medewerkers en docenten van het Evangelisch College zich in Putten voor een docentenontmoeting. Algemeen directeur drs. Cees van Nes opende de ochtend met het informeren van de aanwezigen met ‘de stand van zaken’ van het Evangelisch College. 
Een jaar na oprichting van het Evangelisch College, ontstaan uit een fusie tussen st. Evangelische Bijbelscholen en st. Evangelische Theologische Academie, kan met dankbaarheid worden vastgesteld dat deze krachtenbundeling positief is uitgepakt. De studentenaantallen zijn afgelopen jaar gestegen en financieel staat de organisatie er goed voor.
 
   
 
Afscheid bestuursleden
Na de opening door Van Nes werd formeel afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden drs. ing. Gerrit van Ginkel (voorzitter), John de Leeuw, MA (vice-voorzitter) en Jaap Visser (lid).

 
Foto (v.l.n.r.): drs. ing. Gerrit van Ginkel, John de Leeuw MA, Jaap Visser, drs. Martien Jan de Haan

Het Evangelisch College in historisch perspectief
In een afscheidstoespraak riep John de Leeuw de geschiedenis van de voormalige st. Evangelische Bijbelscholen in herinnering om het werk van voorgangers zoals Jan Kits sr. en Jacob Klein Haneveld in gedachtenis te houden en in hetzelfde geloof verder te bouwen aan het werk van de organisatie.
 
 
Bijbel(getrouw)onderwijs
Vervolgens benadrukte Gerrit van Ginkel in zijn afscheidsspeech het belang van Bijbelgetrouwonderwijs in Nederland als reactie op het vrijzinnige theologieonderwijs en op toename van allerlei vormen van nieuwe spiritualiteit. Van Ginkel sloot af met een oproep te letten op de ‘tekenen der tijden’; “het Koninkrijk is op komst”.
 
 
Nieuwe bestuursleden
Na het afscheid van deze drie zittende bestuursleden werden twee nieuwe bestuursleden voorgesteld: ds. Arie Mol en drs. Martien Jan de Haan. 
 
Foto gebed voor vertrekkende en nieuwe bestuursleden (v.l.n.r.): Jan Kranendonk, drs. ing. Gerrit van Ginkel, drs. Martien Jan de Haan, John de Leeuw MA, ds. Arie Mol en Jaap Visser.
 
Jaaropening
Als nieuwe bestuursvoorzitter opende De Haan het studiejaar 2012-2013 met een meditatie over Handelingen 8:19 ‘geef mij ook deze macht’ waarin hij opriep niet in eigen kracht werkzaam te zijn, maar te realiseren dat we in alles van God afhankelijk zijn.
  • PowerPoint jaaropening Martien Jan de Haan (eind oktober beschikbaar)
Studiemiddag: Leven in crisistijd
’s Middags was er een studiemiddag over het thema ‘Leven in crisistijd’, waar ook de studenten en cursisten voor waren uitgenodigd. Adjunct-directeur Jesse van Nes, MA opende de studiemiddag met een korte inleiding op het thema. Van Nes gaf aan dat de huidige (financiële) crisis ook wel een morele crisis wordt genoemd, maar dat hierachter nog een diepere crisis schuil gaat: een geestelijke en spirituele crisis. Deze crisis betreft de mens die onbekend is met de ware zin en doel van het leven; het leven zoals God als schepper dat bedoeld heeft voor Zijn schepping.
 
Leven in crisistijd – vanuit het Oude Testament
Vervolgens verzorgde dr. Van Veen-Vrolijk een inleiding op het Bijbelboek Jeremia (één van de 
Bijbelboeken die dit jaar worden behandeld bij de Evangelische Toerusting School), waarin zij liet zien hoe Jeremia ondanks alle crisissen in zijn leven toch uiteindelijk een boodschap van hoop (de komst van het nieuwe verbond) kon verkondigen. Ze riep daarbij de ruim 120 bezoekers op, om in navolging van Jeremia te volharden in geloof, moedig te zijn, het gebed te zoeken en in alle situaties te zien op de toekomst die voor ons ligt door het volbrachte werk van Jezus Christus.

 Download

Leven in crisistijd – vanuit het Nieuwe Testament
De tweede lezing werd verzorgd door prof. dr. Van Houwelingen. Hij benaderde het thema ‘leven in crisistijd’ vanuit het Bijbelboek Hebreeën, dat hij typeerde als een preek die aanmoedigt het vertrouwen te stellen in Jezus Christus, de superieure Hogepriester. In de Hebreeënbrief wordt duidelijk gemaakt dat ons leven niet gericht moet zijn op het hier-en-nu, maar op dat wat gaat komen (toekomstgericht leven). Dit leven krijgt vorm en inhoud door gehoorzaam aan Hem te zijn en een heilig leven na te streven en te blijven volharden in geloof.
 
 
 Download

 

Zaterdag 29 september: Opening studiejaar

PERSBERICHT
Zwijndrecht, 21 augustus 2012

Evangelisch College opent studiejaar 2012-2013

Op D.V. zaterdag 29 september opent het Evangelisch College het studiejaar 2012-2013 met een studiemiddag over het thema ‘Leven in crisistijd’. Sprekers zijn dr. A.E.M.A van Veen – Vrolijk en prof. dr. P.H.R. van Houwelingen.

Achtergrond Evangelisch College
Het Evangelisch College werd vorig jaar opgericht vanuit een fusie tussen st. Evangelische Bijbelscholen en st. Evangelische Theologische Academie. Door deze krachtenbundeling is er een organisatie ontstaan die zich door middel van een veelzijdig studieaanbod inzet voor gedegen Bijbel(getrouw)onderwijs in heel Nederland.
Het Evangelisch College, gevestigd in Zwijndrecht, is als opleidingsinstituut verantwoordelijk voor drie scholen: de Evangelische Theologische Academie (ETA), het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS) en de Evangelische Toerusting School (ETS). Verdeeld over de drie scholen studeren er circa 1400 studenten en cursisten aan het instituut.

Studiemiddag ‘Leven in crisistijd’
Ter opening van het nieuwe studiejaar organiseert het Evangelisch College op zaterdag 29 september een studiemiddag over het thema ‘Leven in crisistijd’. Over dit actuele onderwerp zullen dr. A.E.M.A. van Veen-Vrolijk – vanuit het Oude Testament – en prof. dr. P.H.R. van Houwelingen – vanuit het Nieuwe Testament – een lezing verzorgen. 
De studiemiddag wordt gehouden in zalen- en congrescentrum ‘De Aker’ in Putten en duurt van 13:30 tot 16:30 uur. 

â–º Klik hier voor het aanmeldingsformulier.